Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นางศุภมิตร เต็งเผ่

นางศุภมิตร เต็งเผ่
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นางสาวพิมพ์จันทร์ พรหมยศ

นางสาวพิมพ์จันทร์ พรหมยศ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นางสาวศรัญญา บุษราคัม

นางสาวศรัญญา บุษราคัม
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางณัฐภรณ์ กาศทรง

นางณัฐภรณ์ กาศทรง
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

นายเมตตา กรุณา

นางฤดี ใจมา
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววรรณภา อุทธโยธา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพิชามญชุ์ วงศ์อภิสิทธิ์ 
เจ้าหน้าที่ดัชนีราคาสินค้า อำเภอเมืองพะเยา

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวธัญวรัตม์ จันต๊ะสา
เจ้าหน้าที่ดัชนีราคาสินค้า อำเภอเชียงคำ

 นายเมตตา กรุณา

นายจักรภัทร กาศทรง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางสุพรรณ อ้อยหวาน
พนักงานทำความสะอาด

 นายเมตตา กรุณา

นางรุ่งนภา  ยาเย็น 
พนักงานทำความสะอาด

 นายเมตตา กรุณา

นายวงศกร เมืองซื่อ
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นายภารินทร์ ก๋าติ๊บ
พนักงานขับรถยนต

นายเมตตา กรุณา

นายไตรรัตน์ คำปา

พนักงานขับรถยนต์

นายเมตตา กรุณา

นายบุญธรรม แปงนุจา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 
 
นายเมตตา กรุณา
นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวลลิดา เจียมสุขุม
นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ

นายเมตตา กรุณา

นายเบญจพล ชัยดรุณ
นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ

นายเมตตา กรุณา 

นางสาวทับทิม  ธรรมจักร
นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเบญจรัตน์  ใจหาญ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปาริชาติ แท่งยา
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

 นายเมตตา กรุณา

ว่าง
เจ้าหน้าที่โครงการชดเชยดอกเบี้ย

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นายเมตตา กรุณา

ไม่มีอัตรากำลัง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววิไลวรรณ วงศ์ประจวบลาภ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรัตนภรณ์ กาทองทุ่ง
นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ

 

 นายเมตตา กรุณา

นายวสันต์  วงศ์มูล
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 
 

 นายเมตตา กรุณา  

นายเจษฎา บัวแดง
เจ้าหน้าที่โครงการเซลล์แมนจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นางนฤภร ฝึกฝน
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นายธงชัย เมืองใจ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางจารุวรรณ เผ่าปินตา
นักวิชาการพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวลัดดา เทพวงศ์
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานทั่วไป
 
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นายอนุพงษ์ ยาน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 49,223