• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phayao

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

พาณิชย์โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานงบทดลองประจำเดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้จ่ายงบประมาณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานสถานการณ์การค้าชายแดน ไทย - สปป.ลาว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม