• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phayao

โครงสร้างบุคลากร

2599 ยอดเข้าชม

นางศุภมิตร เต็งเผ่

พาณิชย์จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน


นางศศิธร ธนัญชัย

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวโชติกา มะลิขาว

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางฤดี ใจมา

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

นางณัฐภรณ์ กาศทรง

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

นายอัครพงษ์ อนุสาสนนันท์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววรรณภา อุทธโยธา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

นายบุญธรรม แปงนุจา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวถนอมใจ ใจกล้า

พนักงานทำความสะอาด

นางสุพรรณ อ้อยหวาน

พนักงานทำความสะอาด

นายวงศกร เมืองซื่อ

พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพงษ์ สุขแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นางกรรณิกา โพนทอง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางพิทยาภรณ์ จันทร์จี๋

เจ้าหน้าที่ดัชนีราคาสินค้า อำเภอเมืองพะเยา

นางสาว กนกวรรณ คำพุฒ

เจ้าหน้าที่ดัชนีราคาสินค้า อำเภอเชียงคำ

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


นายสมเกียรติ ไชยหาญ

หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นางสาวนุจรินทร์ นิลมณี

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายสามภพ กาศสกุล

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายเบญจพล ชัยดรุณ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์จิรา วงศ์มูล

เจ้าหน้าที่โครงการชดเชยดอกเบี้ย

นายกฤษณรักษ์ อินโต

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวปาริชาติ แท่งยา

ลูกจ้างโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด


รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายชยุต ใจตรง

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาว สุพีญา กิติมูล

ลูกจ้างโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า


นางนฤภร ฝึกฝน

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ เกี๋ยงแก้ว

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวลัดดา เทพวงศ์

นางจารุวรรณ เผ่าปินตา