• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affair Phayao

โครงสร้างบุคลากร

904 ยอดเข้าชม

นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว

พาณิชย์จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน


นางธิญาดา สนศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ปพัชญ์ ชุมภูรัตน์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาววรรณภา อุทธโยธา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

นางพิทยาภรณ์ จันทร์จี๋

เจ้าหน้าที่ดัชนีราคาสินค้า อำเภอเมืองพะเยา

นางสาวณัฏฐนันท์ อธิเดชไพบูลย์

เจ้าหน้าที่ดัชนีราคาสินค้า อำเภอเชียงคำ

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


นางศศิธร ธนัญชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายสามภพ กาศสกุล

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ไชย

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวพนิตานันท์ สารเก่ง

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาว สุพีญา กิติมูล

ลูกจ้างโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

นางสาวปาริชาติ แท่งยา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสิทธิชัย ทาทอง

ลูกจ้างโครงการชดเชยดอกเบี้ยข้าว

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด


นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะวงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายอธิกร ทรายสมุทร

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายภัทรพงษ์ ใจสุข

ลูกจ้างโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า


นางคันธารัตน์ สารสมลักษณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทร์จิรา อังธนาณุกุล

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางจารุวรรณ เผ่าปินตา

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

นางสาวหทัยรัตน์ กุลศรีไชย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวลัดดา เทพวงศ์

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางณัฐภรณ์ กาศทรง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

นางสาวอังสุมาลิน มีษา

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

นายเกษม ทวีกุล

พนักงานขับรถยนต์ ส3

นายกิตติกร ไชยวงศ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางชลธิชา ชุ่มอินทรีย์

พนักงานทำความสะอาด

นางสุพรรณ อ้อยหวาน

พนักงานทำความสะอาด

นายวงศกร เมืองซื่อ

พนักงานขับรถยนต์

นายกฤษ ระวังทรัพย์

พนักงานขับรถยนต์

นางกรรณิกา โพนทอง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล