• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affair Phayao

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

142 ยอดเข้าชม

จังหวัด

ไฟล์เอกสาร :

ลิ้งยุทธศาสตร์จังหวัด

วิสัยทัศน์
1 แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1 พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่
2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่าการค้าชายแดน
3 ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์
4 ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพิ่มทักษะและสมรรถนะ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
5 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบ มีส่วนร่วม
6 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
เป้าประสงค์
1 จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชน
5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน