• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affair Phayao

ทำเนียบ

128 ยอดเข้าชม

palace2
palace2
palace2

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดพะเยา

1. นายสำราญ โสตถิเสาวรภย์ 1 ส.ค. 2521 - 1 ม.ค. 2523
2. ว่าง 2 ม.ค. 2523 - 1 มี.ค. 2523
3. นายดำริ จุลวัฒฑะกะ 2 มี.ค. 2524 - 29 ม.ค. 2525
4. นายชั้น พวงมาลัย 15 ก.พ. 2525 - 2 พ.ค. 2526
5. นางพรทิพย์ บุษปะเกศ 3 พ.ค. 2526 - 2 พ.ย. 2527
6. นางศิรินาถ เซ็นนันท์ 5 พ.ย. 2527 - 11 เม.ย. 2531
7. นายล้วน เถาว์พันธ์ 2 พ.ค. 2531 - 15 มิ.ย. 2532
8. นายเจริญ ร่มแก้ว 19 ก.ค. 2532 - 3 มี.ค. 2533
9. นายหวล ตรีสัตย์ 16 เม.ย. 2533 - 15 พ.ค. 2538
10. นายนาวิน เทพวงษ์ 16 พ.ค. 2538 - 30 พ.ย. 2539
11. นายอนันต์ สว่างแจ้ง 17 ธ.ค. 2539 - 27 ธ.ค. 2539
12. นายไพบูลย์ แพงเงิน 10 ม.ค. 2540 - 20 ต.ค. 2542
13. นายสันติ วิสุทธิ์สิริ 21 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2544
14. นางปราณี ศิริไพโรจน์ 1 ต.ค. 2544 - 31 มี.ค. 2546
15. นายวัชระ รัตนวิไล 16 เม.ย. 2546 - 27 เม.ย. 2547
16. นายมนตรี ปานกลำ 30 เม.ย. 2547 - 2 พ.ค. 2551
17. นางเฟืองฟ้า ตุลาธรรมกุล 16 มิ.ย. 2551 - 29 ต.ค. 2557
18. นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ 3 พ.ย. 2557 - 16 พ.ย. 2561
19. นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว 15 มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน